Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” serdecznie zaprasza na XII Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, które odbędzie się 22 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania w Lipinkach (stara plebania).

Proponowany porządek XII Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”, przywitanie ewentualnych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego XII Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Prezesa TPZL sprawozdania z pracy Towarzystwa za rok 2019.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2019.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/36/2020/XIIWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2019.
 9. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2020 i dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały nr 2/37/2020/XIIWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2020.
 11. Dyskusja na temat zaległości w opłacaniu składki członkowskiej oraz wysokości tej składki w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały nr 3/38/2020/XIIWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2020.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o sprawdzenie stanu płatności składki członkowskiej i ewentualne wyrównanie należności. Wpłaty będzie można dokonać na miejscu na ręce Pani Skarbnik Towarzystwa „Jastrzębiec”. W przypadku nieobecności na XII WZ prosimy o wpłatę na nasze konto bankowe. Serdecznie dziękujemy za terminowe opłacanie składek.