Członkowie Honorowi

 Członkowie Honorowi Towarzystwa „Jastrzębiec” 

  1. Ks. dr Jan Edling –  tytuł przyznany 18 XI 2012 roku przez II Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”

Ks. dr Jan Edling od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz ratowania zabytków sakralnych Ziemi Lipińskiej. Z jego inicjatywy i jego staraniem dokonany został remont zabytkowej świątyni w Bednarce. Ksiądz Jan Edling w roku 2006 podjął również  bezprecedensowy wysiłek uratowania dla przyszłych pokoleń barokowego kościoła w Lipinkach, który zakończył się w tym roku pełnym sukcesem.

Z inicjatywy ks. Jana Edling i dzięki jego zabiegom otworzony został w Lipinkach Warsztat Terapii Zajęciowej aktywizujący i przygotowujący do życia w społeczeństwie osoby niepełnosprawne.  To również ks. Edling jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania w budynku tzw. „starej plebanii” w Lipinkach Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach.

Liczne dokonania ks. dra Jana Edlinga na rzecz społeczności Ziemi Lipińskiej, jego poświęcenie i zaangażowanie w ratowanie naszego dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego, a zwłaszcza niezłomna postawa i wytrwałość w dążeniu do celu zasługują na to, aby nadaniem powyższego tytułu oddać należną cześć dorobkowi naszego rodaka i jego miłości do ziemi rodzinnej.


 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa „Jastrzębiec” lub posiada wybitne zasługi dla Ziemi Lipińskiej.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” na wniosek Zarządu lub co najmniej dziesięciu członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.