Statut

 Statut Towarzystwa „Jastrzębiec”

 

(tekst Statutu zatwierdzonego na Spotkaniu Założycielskim dnia 6 listopada 2011 r.
ze zmianami wprowadzonymi 30 listopada 2014 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem „Jastrzębiec”.

§ 2

Towarzystwo „Jastrzębiec” jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu pobudzania szerokiej inicjatywy społecznej na rzecz rozwoju Ziemi Lipińskiej oraz ocalenia od zapomnienia historii, dorobku kulturalnego i pamiątek przeszłości z nią związanych.

§ 3

 1. Siedzibą Towarzystwa „Jastrzębiec” jest miejscowość Lipinki.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo „Jastrzębiec” może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Towarzystwo „Jastrzębiec” jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Towarzystwo „Jastrzębiec” posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Towarzystwo „Jastrzębiec”  ma prawo używania pieczęci, logo i znaczka organizacyjnego, a także nadawania tytułów, odznak i medali honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wg wzorów ustanowionych uchwałą Zarządu.

§ 7

Towarzystwo „Jastrzębiec” może należeć do innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8

 1. Działalność Towarzystwo „Jastrzębiec” oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo „Jastrzębiec” prowadzi swoją działalność nieodpłatnie.
 3. Do prowadzenia działalności statutowej Towarzystwo „Jastrzębiec” może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9

Celami Towarzystwa „Jastrzębiec” są:

 1. Działania na rzecz budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Rozbudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców Ziemi Lipińskiej.
 3. Gromadzenie, promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, pamiątkach przeszłości, kulturze, przyrodzie i współczesnym obliczu Ziemi Lipińskiej.
 4. Wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony narodowego dziedzictwa lokalnego, zabytków kultury materialnej i niematerialnej, sztuki ludowej oraz przyrody.
 5. Nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski oraz z zagranicy, które pochodzą z Lipinek lub są zainteresowane Ziemią Lipińską.
 6. Wspomaganie działań zmierzających do odnalezienia informacji o genealogii rodzin pochodzących z Lipinek i okolic.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami o zbieżnych celach i zadaniach.

§ 10

Towarzystwo „Jastrzębiec” swe cele realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie sesji naukowych, seminariów, konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów, koncertów, spektakli, wycieczek i innych imprez.
 2. Prowadzenie różnorodnej działalności wydawniczej.
 3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków Ziemi Lipińskiej.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, szerzenie profilaktyki przeciwdziałającej patologiom społecznym, edukację ekologiczną i prozdrowotną.
 5. Współdziałanie z organami przedstawicielskimi, administracją państwową i gospodarczą oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych.
 6. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.
 7. Formułowanie stanowisk i opinii wobec władz państwowych i samorządowych we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowań Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 8. Podejmowanie działań gospodarczych dla realizacji założonych celów statutowych.
 9. Działania zmierzające do integracji członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 11

 1. Towarzystwo „Jastrzębiec” może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 12

 1. Członkami Towarzystwa „Jastrzębiec” mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo „Jastrzębiec”.

§ 13

 1. Towarzystwo „Jastrzębiec”  posiada członków:
  a. zwyczajnych
  b. wspierających
  c. honorowych
 2. Dowodem przynależności do Towarzystwa „Jastrzębiec” jest legitymacja członkowska wg wzoru ustanowionego uchwałą Zarządu.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa „Jastrzębiec” może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a. złoży deklarację członkowską
b. przedstawi pozytywną opinię członka Towarzystwa „Jastrzębiec”

§ 15

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez członka Towarzystwa „Jastrzębiec” na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 16

Członkiem wspierającym Towarzystwa „Jastrzębiec” może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 17

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa „Jastrzębiec” lub posiada wybitne zasługi dla Ziemi Lipińskiej.

§ 19

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” na wniosek Zarządu lub co najmniej dziesięciu członków.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Udziału w projektach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo „Jastrzębiec”.
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 5. Publikacji i promocji swoich prac w wydawnictwach Towarzystwa „Jastrzębiec” na zasadach określonych przez Zarząd.
 6. Noszenia znaku graficznego – znaczka organizacyjnego Towarzystwa „Jastrzębiec”

§ 21

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Towarzystwa „Jastrzębiec” i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Regularnego opłacania składek
 4. Propagowania haseł i idei Towarzystwa „Jastrzębiec” oraz zjednywania mu członków i sympatyków.
 5. Przestrzegania etyki koleżeńskiej.

§ 22

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa „Jastrzębiec”, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 23

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 24

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

§ 25

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  b. śmierci członka
  c. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia uchwałą  Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów:
  a. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa „Jastrzębiec”
  b. z powodu niepłacenia składek za okres 12 miesięcy
  c. na pisemny wniosek 10 członków Towarzystwa „Jastrzębiec” w związku z popełnieniem czynu nieetycznego lub ewidentnym działaniem na szkodę Towarzystwa „Jastrzębiec”
  d. z powodu utraty praw obywatelskich lub utraty zdolności do czynności prawnych na mocy prawomocnego wyroku sądu

§ 26

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa „Jastrzębiec”

§ 27

Organami Towarzystwa „Jastrzębiec” są:
a. Walne Zgromadzenie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

§ 28

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa „Jastrzębiec” trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów

§ 29

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa „Jastrzębiec”  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa „Jastrzębiec”.
  W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” raz do roku w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca.
 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane:
a. przez Zarząd z jego inicjatywy
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 33

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie jest jawne, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 3. W przypadku braku quorum przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, lecz nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 5. Uchwały o zmianie Statutu i likwidacji Towarzystwa „Jastrzębiec” nie mogą być podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie na podstawie  § 33 ust. 3.
 6. W przypadku konieczności podjęcia uchwał, o których mowa w § 33 ust. 5, Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie trzecim, nie wcześniej jednak niż 1 miesiąc po drugim terminie.
 7. Walne Zgromadzenie zwołane w trzecim terminie podejmuje uchwały o zmianie Statutu i likwidacji Towarzystwa „Jastrzębiec” większością dwóch trzecich głosów.

§ 34

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie budżetu.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” i jego władze.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu. Towarzystwa „Jastrzębiec” i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.
 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 35

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa „Jastrzębiec” zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Towarzystwa „Jastrzębiec”  na zewnątrz.

§ 36

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych spośród członków Towarzystwa „Jastrzębiec”: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków.

§ 37

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa lub 2 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 4. Dla ważności uchwał Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów z uwzględnieniem postanowień § 25 ust. 2.
 5. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 38

 1. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec”, w głosowaniu tajnym.
 2. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec” w głosowaniu tajnym, głosując osobno kandydatury na poszczególne funkcje w Zarządzie.

§ 39

 1. Prezesa Zarządu w trakcie kadencji odwołuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec”, w głosowaniu tajnym.
 2. Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu złożony w formie pisemnej musi być poparty przez przynajmniej 1/4 członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 40

Do właściwości Zarządu należy:

 1. Realizacja celów statutowych Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 6. Reprezentowanie Towarzystwa „Jastrzębiec”  na zewnątrz.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Tworzenie sekcji, komitetów społecznych i honorowych Towarzystwa „Jastrzębiec” oraz określanie kompetencji i zakresu ich działania.
 10. Określenie wzoru pieczęci, logo, odznak i legitymacji Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 11. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu Towarzystwa „Jastrzębiec” do innych organizacji o podobnym charakterze i celach działania.
 12. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 41

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 42

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Towarzystwa „Jastrzębiec”
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu członków
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia członków oraz zebrania Zarządu
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa „Jastrzębiec”
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków

§ 44

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 45

Majątek Towarzystwa „Jastrzębiec” stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

§ 46

Majątek Towarzystwa „Jastrzębiec” powstaje z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn, spadków, zapisów, subwencji i grantów.
 3. Dochodów z majątku Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 4. Dochodów z działalności statutowej.
 5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Dotacji i ofiarności publicznej.
 7. Innych źródeł.

§ 47

Towarzystwo „Jastrzębiec” prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 48

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa „Jastrzębiec” podejmuje Zarząd.
 2. Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” może dokonać nabycia lub zbycia nieruchomości dopiero po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa „Jastrzębiec”

§ 49

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa „Jastrzębiec” podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 33, ust. 5-7.

§ 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa „Jastrzębiec” Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa „Jastrzębiec”.

§ 51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

POBIERZ STATUT JASTRZĘBCA W PDF