Na pierwszym w tym roku spotkaniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” dokonano wyboru nowego Członka Zarządu. Jednomyślnie funkcję tę powierzono Krystynie Babiś, która zakładała Towarzystwo i działa w nim aktywnie od początku.

Uzupełnienie składu Zarządu TPZL „Jastrzębiec” związane było ze śmiercią Kolegi Jana Knapika z Lipinek, który odszedł od nas niespodziewanie 7 grudnia ubiegłego roku. Sprawna praca Zarządu wymaga pięcioosobowego składu, dlatego władze „Jastrzębca” skorzystały z regulaminowego prawa do kooptacji. Wybór Krystyny Babiś potwierdzi jeszcze III Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, które odbędzie się w niedzielę 17 lutego 2013 roku o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Lipinkach.

Członkowie Zarządu przedyskutowali i przyjęli w związku z tym propozycje porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz propozycję Planu Pracy na rok 2013. Omówiono także stan prac zmierzających do wydania w tym roku Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013 oraz przedstawiona została informacja na temat możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych we współpracy z Aktywnym Karpackim NGO. Chodzi o wspólny ze słowacką gminą Sverzov projekt w ramach Funduszu Wyszehradzkiego planowany na wrzesień oraz projekt szkoleń szachowych dla dzieci ze środków POKL.

Bardzo ważną część styczniowych obrad Zarządu TPZL „Jastrzębiec” stanowiło spotkanie z Proboszczem Parafii Lipinki Ks. Wacławem Śliwą. Dotyczyło ono planów parafii odnośnie zorganizowania kaplicy przedpogrzebowej przy zabytkowym kościele w Lipinkach oraz działań podejmowanych w tym roku na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich i dalszego przywracania godnego wyglądu Staremu Cmentarzowi w Lipinkach.

Ks. Wacław Śliwa potwierdził wsparcie Parafii Lipinki dla wszystkich w tym względzie działań Towarzystwa „Jastrzębiec”. Ustalono wspólnie, że w tym roku odbędą się dwie kwesty przeznaczone na ten cel. Tradycyjnie już Kwesta Listopadowa w Dzień Wszystkich Świętych na starym i nowym cmentarzu oraz kwesta na nowym cmentarzu po corocznym nabożeństwie w ostatnią niedzielę przed odpustem w Sanktuarium w Lipinkach, które wypadnie 11 sierpnia.

Dodatkowo składka na tacę ze Środy Popielcowej i Dnia Zadusznego przeznaczona będzie na porządkowanie terenu starego cmentarza w Lipinkach. Kolejne prace przy likwidacji hałd śmieci zalegających jeszcze wschodnie i północne granice cmentarza, odkrzaczaniu oraz stopniowym wyrównywaniu terenu zaplanowane są już na wiosnę tego roku. W tych kwestiach wypowie się jeszcze III Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” i to ono podejmie ostateczne decyzje.