18 członków zwyczajnych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” wzięło udział w IV Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w niedzielę 24 listopada 2013 roku w Domu Ludowym w Lipinkach. Głównym punktem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w mijającym właśnie roku.

Sprawozdanie za rok 2013 przedstawił przewodniczący obradom prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” Piotr Popielarz, który wśród najważniejszych kierunków działań wymienił: starania o uporządkowanie starego cmentarza w Lipinkach i remont znajdującej się na nim zabytkowej Kaplicy Straszewskich z 1882 roku, nawiązanie współpracy ze słowackim Stowarzyszeniem Sveržovka, promowanie i popularyzowanie trasy wycieczkowej na wzgórze Plisz (Cieklinka) oraz współpracę z władzami samorządowymi Gminy Lipinki w kwestii renowacji zabytkowego parku i dworu Byszewskich.

TPZL „Jastrzębiec” w bieżącym roku zorganizowało i przeprowadziło między innymi:

 • 24 lutego – III Walne Zgromadzenie Towarzystwa „Jastrzębiec”
 • 24 marca – Lipińskie spotkanie z podróżnikiem: Wyprawa Anity Gurbisz do Gruzji
 • 21 kwietnia – III Marszobieg na Cieklinkę
 • 23 kwietnia – podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Sveržovka
 • 25 maja – sprzątanie starego cmentarza w Lipinkach
 • 1-2 lipca – pomoc w poszukiwaniach genealogicznych rodakom z USA (James i Dave Trzaskoś)
 • 8 sierpnia – wyjazd delegacji TPZL „Jastrzębiec: do Sveržova na Słowacji i udział w obozie Tabor, w którym uczestniczyły dzieci z gminy Lipinki
 • 10 sierpnia – sprzątanie starego cmentarza w Lipinkach
 • 12 września – spotkanie Zarządu z ks. Wacławem Śliwą na temat przyszłości Kaplicy Straszewskich i starego cmentarza
 • 18 września – decyzja o wpisie Kaplicy Straszewskich do rejestru zabytków nieruchomych Małopolski
 • 13 października – IV Marszobieg na Cieklinkę z integracyjnym grillem w Bednarce
 • 20 października – I Zawody Strzeleckie TPZL „Jastrzębiec”
 • 21-31 października – remont Grobu Dobruckich i Bembnów wykonany przez firmę Kozbud Krzysztof Kozioł
 • 1 listopada – II Kwesta Listopadowa na remont Kaplicy Straszewskich
 • 24 listopada – IV Walne Zgromadzenie Towarzystwa „Jastrzębiec”

Dodatkowo w bieżącym roku odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, a w szeregi naszej organizacji przyjęto 7 nowych członków zwyczajnych. Zaszczytu tego dostąpili: Piotr Ślusarz, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz, Mariusz Biesiada, Piotr Dybaś, Krzysztof Bieniek i Mirosław Deda.

Podczas obrad IV Walnego Zgromadzenia poruszono również i przedyskutowano najistotniejsze problemy stojące przed działającym od dwóch lat stowarzyszeniem. Trzeba do nich zaliczyć brak odpowiedniej siedziby TPZL „Jastrzębiec”, co znacznie utrudnia pracę, a także pojawiające się sporadycznie utrudnienia we współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Potrzeba również jeszcze większego zaangażowania członków „Jastrzębca” w poszczególne inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie.

Ważniejsze niezrealizowane zamierzenia „Jastrzębca” to fiasko inicjatywy wydania z okazji 650-lecia Lokacji Wsi Lipinki Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej oraz zawieszenie z przyczyn finansowych i organizacyjnych wydawania „Gazety Lipińskiej”. Oba te zadania, które znalazły się w Planie Pracy na rok 2013, przerosły możliwości młodej i budującej dopiero swe struktury organizacji pozarządowej. Miejmy nadzieję, że z powodzeniem uda się powrócić do tych pomysłów w następnych latach.

Wywołaną sprawozdaniem dyskusję zdominowała sprawa przyszłości Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach i wykorzystania uzyskanej w dwóch kolejnych kwestach sumy 11 687,82 zł. Większość obecnych zgodziła się, że kwotę tę należałoby wykorzystać na przygotowanie projektu remontu zabytkowej kaplicy. Zdania co do zakresu przyszłych robót i przeznaczenia kaplicy były już podzielone. Spór o to, czy dążyć do kompleksowego remontu, czy też jedynie zabezpieczyć budowlę przed dalszymi zniszczeniami, pozostał otwarty i rozstrzygnie go najprawdopodobniej V Walne Zgromadzenie, które odbędzie się już w lutym 2014 roku.

Biorący udział w obradach członkowie „Jastrzębca” zobligowali ponadto Zarząd do rozpoczęcia starań o znalezienie nowej siedziby Towarzystwa. Większość zgodziła się, że najbardziej godnym miejscem byłoby lokum w dworze Byszewskich remontowanym obecnie przez władze samorządowe Gminy Lipinki. Prowadzone na wstępnym etapie rozmowy na ten temat z Wójtem Gminy Lipinki Czesławem Rakoczym wykazały daleko idącą życzliwość i deklarację wsparcia tego pomysłu. W budynku dworu TPZL „Jastrzębiec” mogłoby dzielić siedzibę z prężnie rozwijającym się Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Lipinkach, który już korzysta z pomieszczeń dworu do przeprowadzania akcji krwiodawstwa. Warto wspomnieć, że jedna trzecia członków Towarzystwa „Jastrzębiec” to jednocześnie honorowi krwiodawcy.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” piszący te słowa gorąco dziękuje wszystkim członkom stowarzyszenia, którzy w tę deszczową niedzielę zdecydowali się pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie do udziału w IV Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie wyraża wdzięczność pani Sołtys Lipinek Czesławie Jurusik i Wójtowi Gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu za nieodpłatne udostępnienie na potrzeby obrad sali w Domu Ludowym.