W niedzielę 18 listopada br. odbyło się w Domu Wiejskim w Lipinkach II Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Najważniejszym punktem obrad było nadanie tytułu Honorowego Członka „Jastrzębca” ks. Janowi Edlingowi.

Uchwała o nadaniu ks. Janowi Edlingowi tytułu Honorowego Członka przyjęta została jednogłośnie w uznaniu wybitnych zasług dla Lipinek i Ziemi Lipińskiej, a zwłaszcza niezłomnych działań podjętych na rzecz uratowania dla przyszłych pokoleń zabytkowych świątyń w Bednarce i Lipinkach.

Przyznając pierwszy w historii Towarzystwa „Jastrzębiec” tytuł Honorowego Członka, uczestnicy II Walnego Zgromadzenia wzięli pod uwagę liczne dokonania ks. dra Jana Edlinga na rzecz społeczności Ziemi Lipińskiej, jego poświęcenie i zaangażowanie w ratowanie naszego dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego, a zwłaszcza niezłomną postawę i wytrwałość w dążeniu do celu. Zdumiewa fakt, że niezwykłe na skalę nie tylko lokalną dokonania ks. dra Jana Edlinga, nie zostały dotychczas należycie uhonorowane przez żadne powołane do tego gremium.

Członkowie Towarzystwa „Jastrzębiec” przyjęli również jednogłośnie Apel do Mieszkańców Lipinek, Pagorzyny i Bednarskiego o aktywne włączenie się w działania zmierzające do przywrócenia godnego wyglądu staremu cmentarzowi w Lipinkach wraz z Kaplicą Straszewskich. Apel ten zostanie opublikowany w mediach elektronicznych i drukowanych oraz rozprowadzony we wszelki inny możliwy sposób.

Prezes Towarzystwa Piotr Popielarz przedstawił obszerne sprawozdanie z podjętych w mijającym roku działań, skupiając się przede wszystkim na akcjach porządkowania starego cmentarza, staraniach o ratowanie Kaplicy Straszewskich, wparciu remontu zabytkowego kościoła w Lipinkach prowadzonego przez ks. Jana Edlinga oraz działaniach podjętych na rzecz wytyczenia w przyszłości trasy wycieczkowej na Plisz (Cieklinkę).

Za wydarzenia bezprecedensowe w historii społecznej aktywności mieszkańców Lipinek piszący te słowa uznał przeprowadzoną w dzień Wszystkich Świętych I Kwestę Listopadową na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich, podczas której zebrano ponad 6 tys. złotych. Warto dodać, że w pierwszym roku działalności Towarzystwo „Jastrzębiec” pozyskało na cele związane z ratowaniem lipińskich zabytków (i nie tylko) sumę ponad 25 tys. złotych.

Członkowie „Jastrzębca” zastanawiali się również nad przyszłorocznym planem pracy, którego ostateczny kształt przyjęty zostanie na III Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w lutym 2013 roku. Najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa remontu Kaplicy Straszewskich i ewentualnego wykorzystania jej na cele kaplicy przedpogrzebowej. Pojawiło się kilka głosów krytycznych, a wśród nich zarzut wyręczania właściciela starego cmentarza i Kaplicy Straszewskich, czyli Parafii Lipinki. Zwracano również uwagę na fakt, że pomysł przekształcenia Kaplicy Straszewskich w kaplicę przedpogrzebową nie ma wystarczającego poparcia społecznego.

Ostatecznie po burzliwej dyskusji zdecydowano, że priorytetem Towarzystwa „Jastrzębiec” pozostaje remont Kaplicy Straszewskich, niezależnie od jej przeznaczenia. Zebrani zgodzili się, że będzie to możliwe wyłącznie w połączeniu ze zdecydowanymi działaniami Parafii Lipinki, która pozostaje przecież jednostką odpowiedzialną za stan, w jakim znajduje się stary cmentarz parafialny.

W niedzielny wieczór omówiono również szczegóły publikacji „Jastrzębca” przygotowywanej na 650-lecie Lokacji Lipinek, jaką będzie „Słownik Biograficzny Ziemi Lipińskiej”. Dyskutowano nad kształtem „Gazety Lipińskiej”, której następny numer ma się ukazać 21 grudnia oraz omawiano organizację II Amatorskich Mistrzostwa Szachowych Ziemi Lipińskiej, które zaplanowane są na 15 grudnia. O tych działaniach napiszemy w osobnych artykułach.

W obradach wzięło udział 20 członków zwyczajnych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” oraz dwoje zaproszonych gości, którzy w tym roku włączali się w prace naszej organizacji. Byli to Małgorzata i Tomasz Markowiczowie – przyszli członkowie TPZL, ponieważ złożyli tego dnia deklaracje wstąpienia do „Jastrzębca”. Serdeczne podziękowania należą się pani sołtys Czesławie Jurusik za udostępnienie lokalu na II Walne Zgromadzenie oraz wójtowi Czesławowi Rakoczemu za wyrażenie na to zgody.