W sobotę 15 grudnia 2012 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Domu Ludowym w Lipinkach (remiza) ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Towarzystwa podejmie decyzję o przyjęciu nowych członków oraz terminie wiosennego Walnego Zgromadzenia. Omówiona zostanie bieżąca działalność, a zwłaszcza starania zmierzające do nawiązania współpracy ze słowackim Sverzowem, organizacja turnieju szachowego oraz prace nad wydaniem Słownika Biograficznego.

Porządek posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” Nr 8/2012
z dn. 15 grudnia 2012 roku

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 18 listopada do 14 grudnia 2012 roku.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do Towarzystwa „Jastrzębiec” nowych członków.
6. Podjęcie uchwały o terminie III Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.
7. Informacja o możliwości nawiązania współpracy z samorządem słowackiej miejscowości Sverzow.
8. Omówienie przygotowań do II Otwartych Amatorskich Mistrzostw Szachowych Ziemi Lipińskiej.
9. Informacja na temat aktualnego stanu prac zmierzających do wydania „Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013”.
10. Informacja o stanie płatności składek członkowskich TPZL „Jastrzębiec” na rok 2012.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad proszę zgłaszać do Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec” – Piotr Popielarz, nr tel. 600 605 588 lub popielarz@elipinki.pl