W środę 12 kwietnia 2017 roku o godz. 18.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Władze TPZL gościć będzie kol. Andrzej Gurbisz.  Proponowany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec” Nr 2/25/2017
z dn. 12 kwietnia 2017 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 9 lutego do 12 kwietnia 2017 roku.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka Towarzystwa „Jastrzębiec” – p. Kazimierza Knapika.
 6. Dyskusja i podjęcie ewentualnej decyzji o wznowieniu organizowania Zawodów Strzeleckich Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 7. Informacja w sprawie możliwości pozyskania środków z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 8. Omówienie możliwości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach.
 9. Informacja o stanie płatności składki członkowskiej za lata 2012-2016 oraz wydania legitymacji TPZL „Jastrzębiec”.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad proszę zgłaszać do Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec” – Piotr Popielarz, nr tel. 600 605 588 lub biuro@towarzystwojastrzębiec.pl