SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W LIPINKACH,
KAPLICY CMENTARNEJ I NAGROBKÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM W LIPINKACH
OR.5311.3.2012

 1. Zbiórkę publiczną na rzecz renowacji zabytkowego kościoła w Lipinkach oraz kaplicy cmentarnej i nagrobków na cmentarzu parafialnym w Lipinkach prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” z siedzibą w Lipinkach, 38-305 Lipinki 7.
 2. Zbiórka publiczna prowadzona była w latach 2012-2014 na podstawie decyzji Starosty Gorlickiego nr OR.5311.3.2012 z dn. 11 lipca 2012 roku.
 3. Realizacja zbiórki publicznej:
L.p. Cel zbiórki Forma zbiórki Data Teren zbiórki Zebrana kwota
1. Renowacja kaplicy bocznej w zabytkowym kościele w Lipinkach Kwesta do puszek 4.08.2012 Lipinki 7 882,82 zł
5,00 €
2. Renowacja kaplicy bocznej w zabytkowym kościele w Lipinkach Kwesta do puszek 14.08.2012 Bednarka 1 128,00 zł
3. Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej i nagrobków na cmentarzu w Lipinkach Kwesta do puszek 1.11.2012 Lipinki 6 042,22 zł
4. Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej i nagrobków na cmentarzu w Lipinkach Kwesta do puszek 1.11.2013 Lipinki 5 645,49 zł
5. Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej i nagrobków na cmentarzu w Lipinkach Kwesta do puszek 1.11.2014 Lipinki 5 404,45 zł

0,60 €

7 HUF

Razem: 26 102,98 zł

5,60 €

7,00 HUF

 • Łącznie podczas przeprowadzonych 5 kwest do puszek kwestarskich na terenie Lipinek i Bednarki zebrano sumę 26 102,98 zł oraz 5,60 € i 7,00 HUF.
 • Kwota zebrana na rzecz renowacji zabytkowego kościoła w Lipinkach w wysokości 9030,37 zł (po zamianie euro na złotówki) została przekazana na konto Komitetu Remontu Barokowego Kościoła w Lipinkach ks. dra Jana Edlinga.
 • Ze środków uzyskanych podczas zbiórki na rzecz renowacji kaplicy cmentarnej i nagrobków na cmentarzu parafialnym w Lipinkach wydano kwotę 7 000,00 zł na przygotowanie projektu remontu Kaplicy Straszewskich wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją.
 • Pozostała kwota w wysokości 10 092,16 zł znajduje się na koncie bankowym Towarzystwa „Jastrzębiec” (kwota 0,60 € i 7 HUF ze względu na niewymienialność w kantorze pozostaje do dyspozycji Skarbnika TPZL „Jastrzębiec”).
 • We wszystkich pięciu kwestach wzięło udział 28 wolontariuszy (w tym 21 członków Towarzystwa „Jastrzębiec”). Wszyscy kwestujący wyposażeni byli w zgodne ze stosownymi przepisami identyfikatory ze zdjęciem.
 • Kwestę przeprowadzano na terenie Lipinek i Bednarki (obszar parafii Lipinki) ze szczególnym uwzględnieniem terenu obu cmentarzy w Lipinkach (komunalnego i parafialnego).
 • Pieniądze zbierane były do ponumerowanych i zaplombowanych puszek kwestarskich. Otwarcia puszek dokonywano komisyjnie, a z każdego otwarcia i liczenia pieniędzy sporządzono protokoły.
 • Informacja o zebranych kwotach wraz ze zdjęciami i skanami protokołów ukazywała się każdorazowo na Niezależnym Internetowym Serwisie Lipinek – eLipinki.pl oraz na stronie Towarzystwa „Jastrzębiec” – towarzystwojastrzebiec.pl
 1. Podczas zbiórki nie zbierano ofiar w naturze.
 2. Towarzystwo nie poniosło kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej. Puszki kwestarskie, identyfikatory, pamiątkowe kalendarze i kartki okolicznościowe rozdawane ofiarodawcom, konieczne materiały biurowe przekazane zostały w formie darowizny przez członków Towarzystwa „Jastrzębiec” lub osoby wspierające cele zbiórki publicznej.

Sprawozdanie zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Gorlicach dn. 7 kwietnia 2015 roku.