22 członków Towarzystwa „Jastrzębiec” i 2 gości wzięło udział w III Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w Domu Wiejskim w Lipinkach w niedzielę 24 lutego 2013 roku. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz zatwierdzono tegoroczny Plan Pracy.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Towarzystwa Piotr Popielarz, Sekretarzem wybrana została Krystyna Babiś, funkcję Członka Prezydium sprawował Jan Ślusarz. Zebranie rozpoczęło się od przypomnienia sylwetki zmarłego 7 grudnia 2012 roku Jana Knapika – Członka Założyciela TPZL „Jastrzębiec” oraz Członka Zarządu. Zgromadzeni uczcili pamięć Kolegi, który odszedł od nas tak przedwcześnie, minutą ciszy.

Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły (do 31 grudnia 2012) przedstawiła Skarbnik TPZL – Maria Zajdel. Towarzystwo „Jastrzębiec” z nieodpłatnej działalności oraz składek członkowskich uzyskało przychód: 18.851,53 zł. Koszty ponoszone przez Towarzystwo wyniosły stanowiły w roku obrachunkowym 10.250,64 zł, w tym:

  • Na remont barokowego kościoła w Lipinkach przekazano – 9.030,37 zł,
  • Na organizację II Otwartych Amatorskich Mistrzostw Szachowych Ziemi Lipińskiej – 1.220,27 zł,
  • Koszty zakupu materiałów i usług z przeznaczeniem na działalność bieżącą Towarzystwa wyniosły 606,58 zł,

Zebrana w trakcie I Kwesty Listopadowej kwota 6092,23 zł pozostaje na rachunku bankowym Towarzystwa z przeznaczeniem na remont kaplicy Straszewskich.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Knapik przedstawił pozytywną opinię komisji na temat wykonania budżetu w ubiegłym roku. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie.

O wiele więcej emocji przyniosła dyskusja nad Planem Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na 2013 rok. Część członków „Jastrzębca” wyrażała obawy, czy zaangażowanie w sprawy związane z remontem Kaplicy Straszewskich i porządkowaniem starego cmentarza w Lipinkach nie jest zbyt duże. Tak jak w listopadzie ubiegłego roku pojawiły się głosy, że Towarzystwo nie może wyręczać Parafii, a zainteresowanie innych podmiotów jest niewielkie. Zgromadzeni jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem tradycji Kwesty Listopadowej, ale jednocześnie doszli do przekonania, że dodatkowa kwesta przeprowadzona w sierpniu po nabożeństwie na nowym cmentarzu nie zostanie dobrze przyjęta przez zmęczonych ciągłymi składkami mieszkańców Lipinek.

Ostatecznie Plan Pracy na ten rok został przyjęty jednogłośnie, ale z sygnalizowaną powyżej poprawką. Zakłada on m.in. dalsze starania o remont kaplicy Straszewskich z przeprowadzeniem 1 listopada kwesty do puszek na obu cmentarzach, akcje sprzątania starego cmentarza w kwietniu i sierpniu, kontynuację rozpoczętej tradycji marszobiegu na Cieklinkę i kolejne kroki w celu wytyczenia na to wzgórze szlaku, monitorowanie prac nad renowacją dworu i parku w Lipinkach, wydawanie „Gazety Lipińskiej”, doprowadzenie do finału publikacji Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013.

Nadal Towarzystwo „Jastrzębiec” będzie wspierać inicjatywy szachowe dla dzieci i dorosłych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmie szkolenia szachowe dla dzieci i młodzieży. W grudniu odbędą się po raz trzeci Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Szachowe Ziemi Lipińskiej. Większy nacisk położony zostanie na imprezy integracyjne. Rozpoczną się również starania o pozyskanie lokalu na stałe biuro TPZL „Jastrzębiec”. Kontynuować będziemy współpracę ze słowackim Sverzovem. Pełny Plan Pracy pojawi się w najbliższych dniach na stronie internetowej Towarzystwa.

Uczestnicy III Walnego Zgromadzenia postanowili utrzymać obecną stawkę składki członkowskiej w Towarzystwie „Jastrzębiec”, która również w 2013 roku wyniesie 60 zł, czyli 5 zł miesięcznie. Obecnie TPZL liczy sobie 32 członków zwyczajnych i 1 członka honorowego. Jednak już w marcu odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu „Jastrzębca”, na którym przyjętych zostanie kolejnych 4 członków, którzy w lutym złożyli deklaracje członkowskie.

W związku z zapisaniem jeszcze w 2009 roku w dokumentacji remontowej dworu Byszewskich w Lipinkach kolorystyki elewacji zatwierdzonej przez konserwatora zabytków, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej uznali za bezpodstawne zajmowanie stanowiska w tej sprawie. Nie podjęto żadnej uchwały. Obrady zakończyło omówienie bieżących spraw Towarzystwa.

Serdeczne podziękowania za użyczenie lokalu na III Walne Zgromadzenie składamy Pani Sołtys Czesławie Jurusik, za wyrażenie zgody dziękujemy również Wójtowi Gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu. Kolejne IV Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” odbędzie się w drugiej połowie listopada.