W niedzielę 9 września 2012 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach (stara plebania) kolejne posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej, w którym wezmą także udział członkowie Komisji Rewizyjnej.  Proponowany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”

Nr 6/
2012
z dn. 9 września 2012 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 30 lipca do 8 września 2012 roku.
 5. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu zbiórki publicznej przeprowadzanej na mocy Decyzji Starosty Gorlickiego nr OR.5311.3.2012 z dnia 11 lipca 2012 roku.
 6. Podjęcie decyzji o wydaniu wolontariuszom kolejnej puszki kwestarskiej na datki na rzecz remontu zabytkowego kościoła w Lipinkach.
 7. Podjęcie decyzji o organizacji w 2012 roku II Amatorskich Otwartych Szachowych Mistrzostw Ziemi Lipińskiej.
 8. Informacja na temat aktualnego stanu prac zmierzających do wydania „Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013”.
 9. Informacja na temat powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza oraz dyskusja na temat przypadającej w 2013 roku 150 Rocznicy Powstania Styczniowego.
 10. Podjęcie decyzji o terminie II Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 11. Dyskusja i podjęcie decyzji o włączeniu się w projekt „Karpackie Aktywne NGO”.
 12. Ustalenie wstępnego harmonogramu posiedzeń Zarządu TPZL „Jastrzębiec” na IV kwartał 2012 roku.
 13. Informacja o stanie płatności składek członkowskich TPZL „Jastrzębiec” na rok 2012.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.