W piątek 19 października 2012 roku o godz. 19.00 odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach (stara plebania) kolejne posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej, w którym weźmie także udział ks. proboszcz Wacław Śliwa oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.  Proponowany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”
Nr 7/2012
z dn. 19 października 2012 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 9 września do 18 października 2012 roku.
 5. Omówienie z ks. Proboszczem Wacławem Śliwą kwestii remontu i wykorzystania kaplicy cmentarnej Straszewskich oraz kwesty listopadowej na obu cmentarzach w Lipinkach.
 6. Podjęcie uchwały o organizacji kwesty listopadowej na cmentarzach Lipinek.
 7. Informacja na temat aktualnego stanu prac zmierzających do wydania „Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013″.
 8. Podjęcie uchwały o akceptacji wzoru „Ankiety Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013”.
 9. Propozycje dyskusja nad nadaniem tytułu Honorowego Członka Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku na II Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” o przyznanie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 11. Dyskusja nad porządkiem obrad II Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu propozycji porządku obrad II Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 13. Informacja o stanie płatności składek członkowskich TPZL „Jastrzębiec” na rok 2012.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad proszę zgłaszać do Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec” – Piotr Popielarz, nr tel. 600 605 588 lub popielarz@elipinki.pl