W niedzielę 6 marca 2016 roku w sali Diecezjalnego ośrodka Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Po raz pierwszy członkowie „Jastrzębca” gościli na swym spotkaniu Ks. Proboszcza Wacława Śliwę i Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczego.

W trakcie obrad podsumowano dotychczasową współpracę z Parafią Lipinki, zwłaszcza w zakresie starań o remont XIX-wiecznej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach i przywracania godnego wyglądu temu ważnemu dla lokalnej społeczności miejscu. W swoim wystąpieniu Ks. Proboszcz Wacław Śliwa podziękował za dotychczasowe zaangażowanie Towarzystwa „Jastrzębiec” i zapewnił o dalszym wspieraniu inicjatyw dotyczących starego cmentarza.

Duże znaczenie w tych działaniach ma także życzliwość władz gminnych i Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczego. Gmina kilka razy w roku organizuje wywózkę śmieci ze starego cmentarza, a w obecnie przygotowywanym programie rewitalizacji, obok zbudowania parkingu przy nowym kościele, zaplanowany został właśnie remont Kaplicy Straszewskich. W najbliższych tygodniach Parafia, Gmina i Towarzystwo rozpoczną również starania o usunięcie ze starego cmentarza drzew zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających groby.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich lat Towarzystwo „Jastrzębiec” wspólnie z Parafią zorganizowało cztery zbiórki publiczne, podczas których zebrano ponad 22 tysiące złotych na remont zabytkowej kaplicy na starym cmentarzu. Przygotowany został również projekt budowlany wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją konserwatorską. W listopadzie odbędzie się kolejna kwesta, a zebrane środki gromadzone są na wkład własny.

Wójt Czesław Rakoczy, doceniając pracę Towarzystwa, zaproponował wspólne wystąpienie „Jastrzębca” i Gminy Lipinki o dofinansowanie remontu przybudówki dworu Byszewskich z Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”. Gdyby to przedsięwzięcie powiodło się, stowarzyszenie zyskałoby swoją stałą siedzibę, a w wyremontowanych wnętrzach starej poczty (a jeszcze dawniej dworskiej kuchni) akcje krwiodawstwa przeprowadzać mógłby również Klub HDK PCK Lipinki.

Podczas spotkania członkowie TPZL „Jastrzębiec” jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2016 i zatwierdzili plan pracy na rok bieżący. Zmianie nie uległa wysokość składki członkowskiej, która wynosi 60 zł rocznie (emeryci, renciści i wspólnie należący do Towarzystwa małżonkowie – 30 zł).

Szeregi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” powiększyły się o dwóch członków. Chęć wstąpienia w szeregi naszej organizacji zadeklarowali: Daniel Pyznar z Lipinek oraz Stanisław Niemiec z Libuszy (rodem z Pagorzyny). Zarząd TPZL składa gorące podziękowania ks. Rafałowi Brejowi za udostępnienie na potrzeby Walnego Zgromadzenia pomieszczeń ośrodka rekolekcyjnego w Lipinkach. Serdeczne Bóg zapłać!